Lisää ratkaisukeskeisyyttä, luottamusta ja työn iloa. 

TIIMICOACHING

Systeeminen coaching on yksilön, tiimin ja organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioivaa oivalluttamista. Coaching lisää avointa vuorovaikutusta sekä psykologista turvallisuutta muutostilanteissa, kaikkien osapuolten tavoitteet huomioiden. 

Tiimicoachingin avulla voidaan esimerkiksi purkaa siiloja, tuoda näkyviin ja parantaa vuorovaikutusverkostoja ja vahvistaa keskinäistä luottamusta.

Tiimicoaching tarjoaa aikaa pysähtyä ajattelemaan yhdessä hektisen arjen keskellä. Siitä on apua mm. sitoutumisen ja vastuuttamisen varmistamiseen, vuorovaikutus- ja yhteistyöongelmiin sekä muutoksen hallintaan.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisön konfliktit alkavat pienistä asioista, mutta kasvavat suuriin mittasuhteisiin, ellei niihin puututa ajoissa. Konfliktit heikentävät työhyvinvointia, estävät aidon vuorovaikutuksen ja niistä johtuva pahoinvointi voi johtaa sairaspoissaoloihin tai jopa irtisanoutumisiin. Varhainen puuttuminen on sekä kustannustehokasta että vahvistaa työntekijöiden omaa kykyä hoitaa erimielisyydet hyvässä hengessä. 

Ulkopuolinen sovittelija auttaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun sovittelumenettelyn keinoin. Jokaista kuullaan erikseen, jonka jälkeen osapuolet neuvottelevat itselleen sovittelijan johdolla ratkaisun.

Parhaimmillaan sovittelu muuttaa konfliktin oppimismahdollisuudeksi, joka voimaannuttaa koko työyhteisöä. Sovittelu lisää osapuolten keskinäistä ymmärrystä, ja siten parantaa vuorovaikutusta, lisää myötätuntoa ja nostaa työtyytyväisyyttä. 

 

IN-HOUSE COACHING

In-house coach on yrityksesi helposti lähestyttävä omavalmentaja, joka auttaa kirkastamaan tavoitteet ja optimoimaan ajankäyttöä. In-house coaching lisää itseohjautuvuutta, edistää tiimiytymistä, suuntaa ajatukset ongelmista mahdollisuuksiin  ja siten lisää tyytyväisyyttä omaan työhön, kollegoihin ja yrityksen johtoon.

In-house coach toimii luottamuksellisena sparrailukumppanina ja auttaa ajatusjumien avaamisessa sekä toivottaessa nostaa esille tulleet kipupisteet yhdessä käsiteltäväksi. Palvelua voi käyttää vaikkapa pari päivää kuukaudessa tai hetkinä, jolloin organisaatiossa on paljon epävarmuutta.

RESILIENSSI-VALMENNUS

Resilienssiä eli muutosjoustavuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Resilienssi auttaa yksilöä säilyttämään toimijuutensa myös olosuhteissa, joihin hän ei välttämättä voi vaikuttaa ja siten selviytymistä epävarmoissa olosuhteissa.

Koulutuksessa vahvistetaan yksilön resilienssin eri osa-alueita (mm. itsesäätely, yhteistyö, sinnikkyys, ratkaisukeskeisyys) sekä käytetään mind-body bridging -harjoitusta selkeyttämään omaa ajattelua.